اثرات مصرف اسید های چرب بر کیفیت و خصوصیات لاشه

اسید چرب از محصولات فرعی کارخانجات روغن نباتی می باشد که مورد مصرف انسان نبوده و ضمن ارزانی قیمت حاوی مقادیر قابل توجه از اسید های چرب ضروری، فسفولیپید، رطوبت و ترکیبات بیولوژیکی فعال نظیر (کولین، توکوفرول و کارتنویید) می باشد. از اسید چرب روغن سویا به عنوان منبع انرژی در جیره طیور استفاده می شود و مصرف آن بر پارامتر های عملکرد اثر سوء نداشته و موجب بهبود ضریب تبدیل غذا و افزایش وزن در جوجه های گوشتی می شود.

رنگ نسبتا تیره بوی غیر معمول، وجود ناخالصی و ترکیبات غیر قابل صابونی شدن سبب می شودکه از آن به صورت محدود و 3-4 درصد در جیره استفاده شود. این مقدار برای تامین انرژی و اسید های چرب ضروری به ویژه اسید لینولئیک مطلوب است و مصرف بیش از ان باعث کاهش مصرف خوراک و وزن بدن می گردد. اسید لینولئیک کنژوگه ایزومر خاصی از اسید لینولئیک می باشد که یکی از اسید های چرب منحصر به فرد در تغذیه طیور است. و منابع آن شامل: محصولات لبنی، استر روغن های گیاهی، دانه های خوراکی وسبزیجات حاوی این نوع اسید چرب مغذی هستند. یکی از جالب توجه ترین جنبه های اسید لینولئیک توانایی آن در کاهش چربی و بالا بردن توده های بدون چربی بدن می باشد. در  پژوهش های صورت گرفته بر روی گله های مرغ مادر گوشتی نشان داده که افزودن 5/0 % اسید لینولئیک کونژوگه به جیره موجب افزایش ارتفاع آلبومین و زرده در مقایسه با افزودن 25/0 % اسید لینولئیک کونژوگه به جیره شده است.
زمانیکه آلفا لینولنیک اسید جیره از 0 به 0.8 درصد افزایش یافت آراشیدونیک دوکوزا پنتانوییک اسید و دوکوزا هپتانوییک اسید در زرده تخم مرغ افزایش یافت.افزایش آلفالینولنیک اسید  جیره به بیشتر از 3/2 درصد باعث تقویت بیشتر آراشیدونیک اسید هم شد
از دیگر مشکلاتی که در تغذیه طیور وجود دارد، به وجود اسید های چرب آزاد در آن می توان اشاره نمود. مقدار اسید چرب آزاد در اسید چرب روغن سویا 50 درصد است ولی مقدار ان در روغن سویا 1% است . وجود اسید چرب آزاد باعث کاهش انرژی قابل متابولیسم اسید چرب در روغن سویا می باشد. به همین دلیل برای افزایش کیفیت آن، استفاده از مخلوط ان با سایر روغن ها به ویژه روغن سویا پیشنهاد شده است . بدین ترتیب مونوگلیسیرید های لازم برای تشکیل مسیل توسط روغن سویا فراهم شده  و راندمان جذب اسید های آزاد موجود در اسید های چرب روغن سویا را افزایش می دهد. وجود مونوگلیسیرید  برای وارد کردن اسید های چرب نامحلول در ساختار مسیل ضروری است. عملکردجوجه هاییکه با محلول روغن سویا و اسید چرب آن تغذیه شده اند بهتر ازتغذیه با اسید چرب به تنهایی است. تاثیر چربی بر ترکیب چربی غشا سلول های بدن غلظت لیپو پروتئین های پلاسما و متابولیسم کبد گزارش شده است. به طوری که پروفایل اسید چرب خون وبافت های جوجه های گوشتی تابعی از پروفایل اسید های چرب جیره می باشد و پژوهشی اثرات مصرف نسبت های مختلف روغن سویا و اسید چرب بر عملکرد خصوصیات لاشه و خون جوجه های گوشتی بررسی شده  و نشان داده در دوره پرورش جوجه های گوشتی میزان مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذا در جیره های حاوی 6 درصد چربی بیشتر از جیره های حاوی 3 درصد چربی بوده است. در دوره رشد و کل دوره افزایش وزن جوجه های دارای جیره 3 درصدچربی در مقایسه با جیره های حاوی 6 درصد چربی بیشتر بوده است. به طور کلی استفاده از چربی در جیره غذایی سبب افزایش رشد و راندمان مصرف خوراک شده است. در نهایت پژوهش صورت گرفته نشان داد اثر جیره 3 درصد چربی در بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا بیش تر است. در جیره با 3 درصد چربی نسبت 50:50 و در جیره با 6 درصد چربی نسبت 25:75 روغن سویا به اسید چرب میزان افزایش وزن و ضریب تبدیل بهترین مقدار بوده است.