مقالات

تأثیر روغن سویا و روغن حیوانی

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا و روغن حیوانی (پیه گوسفند) بر کیفیت لاشه و ترکیب اسید هاي چرب ماهیچه سینه جوجه هاي گوشتی سویه کاب بود. تعداد 225 جوجه خروس هاي یک روزه با میانگین وزنی42گرم در قالب طرح کاملا تصادفی به سه گروه مساوي تقسیم شدند (3 تیمار و 3 تکرار و 25 قطعه جوجه در هر تکرار) و در طول دوره پرورش یکی از سه جیره شاهد، روغن سویا و روغن حاصل از چربی پیه را دریافت نمودند. یافته ها نشان داد

که میزان خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی درکل دوره پرورش بین گروه هاي آزمایشی اختلاف آماري معنی دار را نشان نداد. تفاوت میانگین وزنی در هفته هاي یک تا پنج بین سه گروه کاملا معنی دار بوداختلاف وزن کبد و قلب بین گروه هاي مختلف از لحاظ آماري معنی دار بطوریکه در گروهی که روغن حاصل از چربی پیه مصرف کرده بودند وزن قلب و کبد بیشتر بود. تغذیه روغن سویا و روغن حاصل از چربی حیوانی می تواند پروفایل اسید چرب داخل ماهیچه اي بویژه اسید میرستیک، اولئیک، واکسینیک، آلفا لینولئیک را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار دهد، بطوریکه با مصرف روغن حیوانی میزان اسید میرستیک و واکسنیک افزایش ولی با مصرف روغن سویا مقدار این دو در بافت عضله سینه کاهش یافت. نتیجه آنکه مصرف منابع مرتبط با اسیدهاي چرب اشباع و غیر اشباع تاثیر مستقیم بر پروفایل اسیدهاي چرب داخل عضله سینه جوجه هاي گوشتی دارد.