تاثیر سطوح مختلف اسید لینولئیک کنژوگه بر عملکرد و جوجه درآوري مرغهاي مادر گوشتی

بر تولید تخممرغ و جوجه درآوري در مرغهاي مادر گوشتی (CLA) هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر اسید لینولئیک کنژوگه بود. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه سطح مختلف با چهار تکرار انجام هر واحد آزمایشی شامل 10 قطعه مرغ مادر (سویه راس 308  )بود. این آزمایش در هفته 50 به مدت چهار هفته انجام شد. در طول آزمایش تعداد تخم مرغهاي تولیدي، وزن تخم مرغ، توده تخم مرغ، جوجه درآوري و تلفات جنینی به صورت هفتگی اندازه گیري شد

در حالیکه، ارتفاع زرده، قطر زرده، ضخامت پوسته و وزن پوسته، و نمایه شکل تخم مرغ در انتهاي دوره مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که اضافه کردن CLA  به میزان 0.5درصد به صورت معناداری سبب افزایش ارتفاع آلبومین در مقایسه با سطح 25/0 شد نتیجه گیري کلی این آزمایش نشان داد که استفاده از CLA در جیره مرغ های مادر گوشتی بر صفات عملکردي و جوجه درآوري اثر نداشت.