مقالات

عدم استفاده از هورمونها در تغذیه طیور

ریک کلین یکی از متخصصانی است که به دلیل ارتباط نزدیک و مستمر با کشاورزان، صاحبان صنایع و کارخانه داران به صورت حرفه ای به مسائل طیور و صنعت تولید خوراک می پردازد .در تمام جلسات این سوال وجود دارد که " چرا از هورمون در تغذیه طیور استفاده نمی شود"و در تمام جلسات علل استفاده و یا عدم استفاده از هورمون در تغذیه طیور بحث می گردد.هر چند که نویسنده معتقد است در خصوص استفاده و یا عدم استفاده از هورمونها در تغذیه طیور بایستی بررسی بیشتری صورت گیرد.

بر طبق مطالعات اندرسون و گرنات در دانشگاه کارولینای شمالی ، استفاده از هورمونها در تغذیه طیور توسط اکثر دولتها رد شده است. همچنین سازمان بهداشت جهانی به سمت متوقف کردن استفاده از هورمون رشد در تغذیه جوجه هایی پیش می رود که در تغذیه انسان مصرف می شود. موسسات پزشکی آمریکا و موسسه بهداشت عمومی بر این امر متفق القول هستند که: " چرا باید از هورمونها استفاده شود اگر ..." .در امریکا تبلیغات زیادی در خصوص مصرف جوجه هایی می شود که بدون هورمون پرورش یافته اند ، ولی هنوز هم مردم معتقدند که کار دولت در این زمینه روشن نیست.نوشتن و نصب برچسب روی فراوردهای مرغی باعنوان "عاری از هورمون" کاری اجباری و عدم انجام آن کاری غیر قانونی است.ولی یک واقعیت وجود دارد که با پیشرفتهای صورت گرفته در صنعت طیور و با انتخابهای خوب ژنتیکی، استفاده از هورمونها در راستای رسیدن به حداکثر سود و پتانسیل، کاری منطقی است.در طی آزمایشات مقایسه ای بین نژاد راس 308 و گروهی از طیور که از سال 1957 روی آنها هیچ کار اصلاح نژادی انجام نشده است  نشان داد که با استفاده از تغذیه مدرن و نژاد جدید وزن طیور تقریبا 5 برابر سنگین تر از طیور ی است که در سال 1957 پرورش می یافتند.