مقالات

عوامل جيره اي موثر بر مصرف خوراک در جوجه هاي گوشتي

عوامل جيره اي متفاوتي بر مصرف خوراک تاثير گذارند، به خصوص اگر مواد مغذي جيره کم يا بيشتر از حد نياز پرنده باشد. با توجه به اينکه مرغ گوشتي به منظور افزايش وزن انتخاب شده است، تغييرات جيره بر مصرف خوراکشان اثر کم تري نسبت به مرغ هاي تخمگذار دارد. مرغ هاي گوشتي تمايل به مصرف حداکثري خوراک تا پر شدن دستگاه گوارش دارند ( به شرط نبودن سموم در جيره، محيط و مديريت بد و عوامل بيماريزا).

  • انرژي جيره
    در مرغ گوشتي، ميزان انرژي جيره تاثير زيادي روي مصرف خوراک دارد. پرندگان تمايل به مصرف خوراک در حد نيازهاي متابوليسمي دارند. ميزان انرژي مورد نياز بستگي به نيازهاي نگهداري، رشد و يا توليد بدن دارد. بنابراين با کاهش ميزان انرژي جيره، مصرف خوراک افزايش ميابد (تا زماني که از طريق انبساط دستگاه گوارشي، مصرف خوراک محدود شود). از آنجا که در پرورش مرغ گوشتي، ضريب تبديل غذايي عامل مهم اقتصادي به شمار مي آيد، کاهش انرژي جيره به منظور افزايش مصرف خوراک، عملي غير منطقي به نظر مي رسد.

 

  • پروتئين و اسيد هاي آمينه جيره
    اسيدهاي آمينه و پروتئين جيره،بيشتر اثرات غير مستقيمي بر مصرف خوراک دارند. دريافت روزانه اسيد آمينه براي رشد، امري ضروري به نظر مي رسد. همچنين عدم تعادل اسيدهاي آمينه خاص، ممکن است منجر به تغييراتي سريع در مصرف خوراک جوجه ها شود. مکانيسم کنترل مصرف خوراک بستگي به غلظت اسيدهاي آمينه خون نيز دارد

 

  • ويتامين و مواد معدني جيره

    اصولاً ويتامين ها و مواد معدني به عنوان کوفاکتور هاي شرکت کننده در متابوليسم مطرح هستند، هر چند برخي مواد معدني پر مصرف از قبيل کلسيم، فسفر و منيزيوم در اسکلت بدن کاربرد دارند. در صورت کمبود و يا مصرف بيش از حد نياز اين مواد، مصرف خوراک نيز دچار تغيير مي شود. کمبود ويتامين و مواد معدني در جيره از طريق ايجاد اختلالات متابوليکي به طور غير مستقيمي بر مصرف خوراک تاثير دارند. کاهش جزئي مواد معدني، با تحريک پرنده براي بيشتر به دست آوردن آن، احتمالاً موجب افزايش مصرف خوراک خواهد شد. بالعکس، حضور بيش از حد ويتامين و مواد معدني در جيره، با بد مزه کردن دان، موجب اجتناب پرنده از خوردن خوراک مي شود. علاوه براين، افزايش مصرف مواد معدني با افزايش مصرف آب پرنده همراه خواهد بود. مصرف بيش از اندازه ي نمک موجب افزايش مصرف آب و کاهش مصرف خوراک مي شود. کمبود مواد معدني کم مصرف، تاثير چنداني بر اشتهاي پرنده ندارد (مگر در طولاني مدت).(ترجمه و تنظيم : رضا رضايي (کارشناس ارشد تغذيه دام و طيور))