مقالات

عوامل موثر بر کیفیت داخلی و کیفیت پوستۀ تخم مرغ

کیفیت پوستۀتخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ در صنعت تخم مرغ دارای اهمیت زیادی است. در این مقاله نحوۀ تشکیل تخم مرغ و روش های اندازه گیری کیفیت پوستۀ تخم مرغ و کیفیت داخلی تخم مرغ مورد بحث قرار می گیرد. کیفیت پوستۀ تخم مرغ به صورت اندازه تخم مرغ ، وزن مخصوص تخم مرغ ، رنگ پوسته ، استحکام پوسته ، تغییر شکل پوسته(تخریبی یا غیر تخریبی)، وزن پوسته، درصد پوسته ، ضخامت پوسته و ساختاردرونی پوسته اندازه گیری می شود .

روش های جدیددر این زمینه مرتباً در حال توسعه و پیشرفت هستند .کیفیت داخلی تخم مرغ به صورت رنگ زرده، انسجام غشای پری ویتیلین و کیفیت سفیده اندازه گیری می شود. در این مقاله فاکتورهایی که بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ تاثیر می گذارد، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.کیفیت پوستۀ تخم مرغ ممکن است با سویه و سن مرغ تخم گذار، تولک بری اجباری، فاکتورهای تغذیه ای مثل کلسیم ، فسفر ، ویتامین ها ، کیفیت آب ، پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای ، آنزیم ها ، آلودگی خوراک، استرس های عمومی و استرس گرمایی، بیماری ، نوع سیستم تولیدی و خواص افزودنی های جیره های غذایی تحت تاثیر قرارگیرد . کیفیت داخلی تخم مرغ با مدت زمان انبارداری ،سویه و سن مرغ تخم گذار ، تولک بری اجباری ،تغذیه و بیماری تحت تاثیر قرار می گیرد. به منظور تولید تخم مرغ های با کیفیت بالا داشتن اطلاعات کافی در مورد عوامل تاثیر گذار بر روی کیفیت داخلی تخم مرغ و کیفیت پوستۀ تخم مرغ لازم و ضروری است .